Celem uzyskania wiadomości o podstawach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w MEDYCYNA PRACY RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, oraz osób upoważnionych jest MEDYCYNA PRACY RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, 31-261 Kraków, ul. Rusznikarska 17, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem 0000747073, NIP: 9452221744 Regon: 381175282 („MEDYCYNA PRACY RP”).

Jak uzyskać informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowanie na adres: MEDYCYNA PRACY RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, 31-261 Kraków, ul. Rusznikarska 17 z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),(„RODO”)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

Kogo dane osobowe przetwarzamy

Pacjenci – osoby w stosunku do których wykonujemy badania (wstępne, kontrolne, okresowe) zawarte w naszej ofercie, tj. pracownicy i kandydaci do pracy na określonych stanowiskach, skierowani do nas na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy; kierowcy i kandydaci do prawa jazdy; osoby posiadające lub starające się o broń; studenci oraz kandydaci na studia i uczelnie,

Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Osoby upoważnione przez pacjenta to dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie pisemnego upoważnienia.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe

Pacjenci

Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta

Na podstawie informacji udzielonych przy rejestracji on-line za pomocą serwisu Znany lekarz.

Bezpośrednio od Pacjenta podane w formularzu - upoważnienie

W trakcie wykonywania oferowanych badań

 

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe

MEDYCYNA PRACY RP przetwarza dane osobowe celem wykonania świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 6 ust. 1 pkt. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. h) RODO.

MEDYCYNA PRACY RP przetwarza dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z procesem realizacji zadań służby medycyny pracy, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne, które są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez MEDYCYNA PRACY RP a pracodawcę lub na podstawie indywidualnego zlecenia.

Gromadzenie danych takich jak e-mail, czy telefon mimo że nie wchodzą one w minimalny, wymagany ustawowo zakres danych zawartych w dokumentacji medycznej, jest niezbędne i adekwatne wyłącznie do celów zdrowotnych i nie będzie wykorzystane do innych celów w tym marketingowych.

art. 9 ust. 2 pkt h) RODO.

Celem poinformowania Pacjentów o upływającym terminie ważności wykonanych badań, MEDYCYNA PRACY RP kontaktuje się telefonicznie lub w inny wskazany przez Pacjenta sposób w celu przypomnienia o upływie terminów.

Art. 6 ust.1 lit f) RODO.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Pacjenci

Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr PESEL/ dowodu tożsamości, numer telefonu, email)

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr PESEL/ dowodu tożsamości, numer telefonu, email)

Dane dotyczące zdrowia

 

Dane genetyczne

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane i archiwizowane, w tym dane dotyczące zdrowia przez okres wymagany w art. 29 Ustawy Prawa Pacjenta i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Komu przekazujemy dane osobowe

Pacjenci

Przedstawiciel ustawowy, osoba bliska, opiekun faktyczny, osoby upoważnione przez pacjenta

Podmioty świadczące usługi o charakterze technicznym oraz organizacyjnym celem umożliwienia udzielania świadczeń zdrowotnych przez MEDYCYNĘ PRACY RP (usługi informatyczne, prawne, księgowe, serwisowe).

Dokumentacja medyczna jest prowadzona elektronicznie i przetwarzana za pomocą systemu informatycznego Softmedica.

Proces rejestracji odbywa się za pomocą serwisu Znany Lekarz i zgodnie z regulaminem serwisu i polityką prywatności Znany Lekarz. Medycyna Pracy RP zawarła z serwisem Znany Lekarz umowę w przedmiocie udostępnienia

Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową

Sądy powszechne, organy ścigania, zakłady opieki społecznej/leczniczej oraz inne instytucje publiczne, którym przepisy prawa nakazują udostępnienie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej

Kto przetwarza dane osobowe

Wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności na podstawie zapisów umownych lub obowiązków wynikających z ustawy.

Podmioty, którym MEDYCYNA PRACY RP przekazuje dane osobowe do przetwarzania celem zapewnienia funkcjonowania centrum medycznego, zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 28 RODO, na podstawie stosownych umów powierzenia/udostępnienia przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa

  1. Prawo dostępu do danych osobowych tj.:
    • uzyskania potwierdzenia, że MEDYCYNA PRACY RP przetwarza Państwa dane osobowe.
    • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych Pacjenta.
  1. Prawo do sprostowania danych.
  2. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania i złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawa do złożenia sprzeciwu – prawa nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 Ustawy Prawa Pacjenta oraz innych przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej.

  1. Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

Oświadczenia

[MEDYCYNA PRACY RP nie przetwarza danych osobowych w celu profilowania, a dane nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.]

MEDYCYNA PRACY RP nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Podanie danych osobowych Pacjenta/przedstawiciela jak i ich pobranie od Pacjenta jest obowiązkowe i konieczne dla wykonania świadczeń zdrowotnych.

Podanie danych osobowych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej jest dobrowolne.