Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, iż:

 1. Administratorami Pani/Pana danych będą:

MEDYCYNA PRACY RP sp. z o.o. sp. k., ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000747073, NIP: 9452221744, REGON: 3811752820

Zwany dalej „Admnistratorem” lub „MEDYCYNA PRACY RP”

 1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Dorotę Gross z którą kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: rodo[at]medycynapracyrp.pl
  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 1)
 2. Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez Centrum Medyczne MEDYCYNA PRACY RP

3.1. Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług medycznych,
 • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • weryfikacja danych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • realizacja praw Pani/Pana jako pacjenta,
 • opieka około obsługowa,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratorów działalności,
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
 • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług,
 • prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz rozmów przychodzących.

3.2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Medyczne MEDYCYNA PRACY RP wynika z działań podejmowanych przez Panią/Pana w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności.

Cel przetwarzania danych

Podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych

Maksymalny zakres przetwarzanych danych

Konsultacja medyczna,                          rejestracja pacjenta

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

W celu telefonicznej rejestracji pacjenta oraz przeprowadzenia konsultacji. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
w związku z przechowywaniem dokumentacji medycznej (20lat).

imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, wywiad medyczny

Zawieranie umów

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – UMOWA

W celu zawarcia umowy.
Dane przechowywane są od momentu zrealizowania usługi przez 10 lat.

dane niezbędne do zawarcia umowy

Rozliczenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ZGODNIE Z PRAWEM

W celu rozliczenia z klientem.
Dane przechowywane są od momentu zrealizowania usługi przez 6 lat.

dane niezbędne do wystawienia rachunku

Dochodzenie praw

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES

W celu dochodzenia ewentualnych praw lub roszczeń.
Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług.

dane niezbędne do prowadzenia postępowania

Korespondencja

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA
W celu prowadzenia korespondencji. Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat.

dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji

monitoring
wizyjny, audio

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - UZASADNIONY INTERES

W celu ochrony osób i mienia oraz poprawy jakości obsługi.
Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30dni.

Dane z monitoringu audio przechowywane są przez okres 90dni.

dane z monitoringu wizyjnego na terenie przychodni, zapis rozmów telefonicznych

 • Dane po upływie wymienionych okresów są trwale usuwane lub podlegają animizacji.

3.3. Przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 roku o działalności leczniczej;
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych są:
  • inne podmioty lecznicze współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
  • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne), dostawcy usług prawnych i doradczych;
  • osoby upoważnione przez Panią̨/Pana w ramach realizacji praw pacjenta;
  • odbiorcą danych w zakresie publikacji komentarzy na fanpage jest Meta Platforms;
  • odbiorcą danych w zakresie rejestracji Pacjenta jest Znany Lekarz będący odrębnym administratorem udostępniającym kalendarz zapisów. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie: https://www.znanylekarz.pl/gdpr/landing.
  • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych na naszej stronie internetowej znajdują się pod adresem: https://medycynapracyrp.pl/polityka-prywatnosci
 2. Pani/Pana prawa
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczenie Administratora

MEDYCYNA PRACY RP oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nich środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

Szczegółowe informacje będą dostępne są również w naszym Centrum Medycznym MEDYCYNA PRACY RP

Kraków, dn. 31.03.2023r.